Players

Zac Baker

Zac Baker

Thomas Harvey

Thomas Harvey

George Wright

George Wright

Charlie Proudlove

Charlie Proudlove

Reegan Artman

Reegan Artman

Connor Gonzalez

Connor Gonzalez

Aaron Reed

Aaron Reed

Liam Parry (captain)

Liam Parry

Captain

Sam Applegarth

Sam Applegarth

Jack Kittlesen

Jack Kittelsen

Joe Bartlett

Joe Bartlett

Joe Jacobs

Joe Jacobs

Luke Territt

Luke Territt

Raffernandez

Raf Fernandez